Natuur

Windmolens produceren groene energie maar hebben ook een negatieve invloed op de natuur: jaarlijks sterven er duizenden vogels die gegrepen worden door de wieken van een windmolen. Ook de twee geplande windturbines zullen helaas veel negatieve invloed hebben op de natuur:

De windturbine op de gronden van Omnichem ligt vlakbij twee natuurgebieden (Ham en Bastenakkers)  waar veel trekvogels verblijven. Ook zijn er veel vleermuizen aanwezig, o.a. in een ijskelder op hetzelfde terrein waar de windturbine zou komen. Beide windturbines liggen ook op de trekroute van vele trekvogels.

Wat meer info over beide natuurgebieden:

Kalkense Meersen (cluster): natura2000-gebied (Europese bescherming)

Het gebied is een wetland en van belang voor heel wat water- en weidevogels (grutto, zomertaling, slobeend, bruine kiekendief, kievit,..).

In de vogeltrekperiode is er heel wat avifauna die het gebied als rust- of pleistergebied gebruikt. De meeste trekvogels volgen vaste, natuurlijke structuren in het landschap. De Schelde(vallei) is zo'n belangrijke structuur en voor de vogeltrek van internationale relevantie. Omwille van de uitrol van het Vlaamse Sigmaplan (veiligheid en natuurlijkheid in het Scheldebekken) zal het internationale belang van de Kalkense Meersen en de Scheldevallei voor o.a. avifauna sterk toenemen. Deze toename zal ook doorwerken in het hele ecosysteem, en door de nabijheid van windturbines zullen bijvoorbeeld reigerachtigen en grotere roofvogels (soorten met een hogere mortaliteit in de buurt van windturbines) een groter risico lopen.

De Ham/Bastenakkers:

Op letterlijk een steenworp afstand van de inplanting van de meest zuidelijke turbine ligt natuurgebied de Ham. Eveneens in het kader van het Sigmaplan zal De Vlaamse Waterweg hier in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos spoedig een nieuwe invulling aan het gebied geven. Eertijds was dit een oude Scheldemeander, maar na rechttrekking werd dit gebied ontwaterd en oa beplant met populieren. De Vlaamse Overheid zal dit gebied de komende jaren omvormen naar een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) met gereduceerde getijdenwerking (GGG). Een zone van zo'n 25 hectare zal onder invloed staan van de Scheldegetijden en zal evolueren naar zoetwaterslikken- en schorren. Een Europees bedreigde habitat met bijzondere natuurwaarden en belangrijk voor populaties van (bedreigde) watervogels.

Een windturbine op letterlijk de rand van dit gebied zou voor een onverantwoord hoge mortaliteit van (water)vogels zorgen, het zou ook de doelstellingen van dit gebied onderuithalen.

Bastenakkers (s.l.) wordt op dit moment omgevormd tot een overstromingsgebied om mee de waterveilheid in het Scheldebekken te helpen bewaren. Hiervoor worden er actueel nieuwe dijklichamen in het gebied opgetrokken en is er ook een nieuwe sluis gebouwd. De huidige agrarische en natuurinvullingen van het gebied blijven grotendeels bewaard zoals ze nu zijn. Natuurpunt Scheldeland is als beheerder van erkend natuurgebied 'De Bastenakker' (verschillende percelen binnenin de cluster 'Bastenakker') zeer actief binnenin het gebied en werkt hier naarstig verder aan de uitbouw van natte natuur. In combinatie met De Ham zal dit de aantrekkingskracht op heel wat (avi)fauna alleen nog maar versterken.

Ook het landschap wordt volledig hertekend, en dat niet alleen voor de omwonenden. Zelfs vanaf het centrum van Wetteren zal het uitzicht door de windmolens worden gedomineerd.