Alternatieven

We verzetten ons tegen de komst van de grote windturbines vlak bij woonhuizen, maar geloven wel in hernieuwbare energie en het terugdringen van CO2. Daarom willen we hier alvast een aantal alternatieven lanceren voor onze buurt.

Zonne-energie

Zonnepanelen zijn een bron van hernieuwbare energie die geen hinder veroorzaakt voor de omgeving. Sommige bedrijven op het bedrijventerrein hebben reeds geïnvesteerd in zonnepanelen maar er liggen nog vele daken braak.

Grote delen van het industrieterrein zijn verhard en worden gebruikt als opslag en parking. Deze kunnen worden overdekt met zonnepanelen zoals ook b.v. Park Pairi Daiza doet. Dit vergroot de opbrengst en beschermt de wagens en fietsen van het personeel tegen regen, ... 

Sommige van de reeds geïnstalleerde zonnepanelen zijn ook van een oude generatie en kunnen worden vervangen door meer rendabelere versies.

Windenergie

Windenergie? 

Jazeker. Er bestaan kleinere en windstille versies van windturbines. Deze zijn minder efficiënt maar zorgen niet voor dezelfde hinder als hun grote versies. Hierdoor moeten ze niet worden stilgelegd om bijvoorbeeld slagschaduw bij honderden omwonenden te vermijden, waardoor het verschil in efficientie kleiner wordt. 

Er bestaan vele versies maar bijvoorbeeld windwokkels zijn ook interessant als reclame oplossing ter vervanging van bijvoorbeeld vlaggenmasten. Daarnaast is het een veel sterker signaal van de betreffende bedrijven dat er wordt geïnvesteerd in hernieuwbare energie.

Tot slot is ook de impact op de natuur veel kleiner, daar er geen gebruik gemaakt wordt van grote wieken die vogels en vleermuizen kunnen verhakselen.

Energieopslag

Hernieuwbare energie is afhankelijk van het aanbod aan zon of wind. Hierdoor is er noodzaak aan opslag. Een veelgebruikte technologie zijn batterijen. De opgeslagen energie kan gebruikt worden op momenten dat de productie ontoereikend is.

Ook waterstof wordt gebruikt voor energieopslag. Daarover straks meer.

CO2 vastleggen via beplanting

CO2 kan ook uit de lucht gehaald worden door beplanting. Vaak wordt hiervoor naar bossen gekeken, maar sommige planten doen nog beter.

Een gekende plant hiervoor is olifantengras. Deze plant houdt 4 tot 5 keer meer CO2 vast dan een bos. De buffers rond het industriepark zouden met dergelijke beplanting alvast een deel van de CO2 kunnen vasthouden. 

Deze techniek wordt al op verschillende plaatsen toegepast:

- Schelle

- Participatie

Waterstof

Waterstof biedt ook veel mogelijkheden voor de bedrijven op het terrein,

Overtollige energie kan worden aangewend  om waterstof op te wekken. Recticel heeft nu reeds een grote waterstoftank. Deze zouden ze dus zelf kunnen opwekken. Aan de andere kant kan waterstof ook zonder vervuiling worden omgezet in elektriciteit via een mini-waterstof centrale

Men werkt ook hard aan waterstofpanelen die zonlicht rechtstreeks omzet in waterstof. Dit zorgt voor een hoger rendement.  Ook aan de KU Leuven heeft men hierin al grote stappen gezet. Innovatie tussen industrie en universitaire wetenschappers zou ons land een stuk meer kunnen opbrengen dan het behalen van CO2 quota en een nieuwe economie kunnen laten geboren worden.

Aardwarmte

Naast elektriciteit zijn ook andere vormen van energie verantwoordelijk voor CO2 uitstoot. Warmte nodig voor de verwarming van gebouwen, ... vraagt ook veel energie meestal op basis van aardgas.

Er bestaan ook hier veel betere oplossingen om CO2 uitstoot te beperken op basis van aardwarmte:

  • Warmtepompen
  • Canadese aardputten

Deze oplossingen maken gebruik van het temperatuurverschil tussen de aardoppervlak en de temperatuur in diepere aardlagen. Het heeft ook het voordeel dat het niet afhankelijk is van het aanbod zoals wind- en zonne-energie maar steeds aanwezig is. Deze technologieën kunnen ook aangewend worden voor koeling, wat ongetwijfeld nodig is bij deze bedrijven.  Het is ook zeer goed te combineren met bijvoorbeeld zonnewarmte opslag.

Energie uit slib

Bij het schoonmaken van het afvalwater blijft slib over. Een deel van dit slib zet het waterschap om in biogas. Van het biogas wordt groene stroom gemaakt. Dit gebeurt op de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Op een zuiveringsinstallatie komen twee soorten slib voor:

  • primair slib: komt in de voorbezinktank uit het afvalwater. Het bestaat uit resten van onder meer bladeren, ontlasting en groenten;
  • spuislib: blijft over na het zuiveren met bacteriën.

Lees hier meer >

Last but not least .... energiebesparing

Naast energieproductie en opslag kan er ook nog heel wat energie worden bespaard. Denk maar aan de vele verlichting dit blijft branden terwijl niemand aanwezig is, de grote hinderlijke spotlampen, .... Energie dit niet verbruikt wordt, moet niet opgewekt worden en is nog steeds de goedkoopste manier tot CO2 reductie.